Khóa Học Miễn Phí

Khóa Học Nổi Bật

AIEC Training Programs

Bài Viết Mới

Một số điểm chưa chặt chẽ trong quy định hợp nhất báo cáo tài chính của thông tư 202

Điều 40 thông tư 202/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc xử lý khoản dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá và bảo hành công trình xây dựng như sau: “Khi doanh nghiệp bán hàng hoá hoặc công trình xây dựng, doanh nghiệp phải trích dự phòng bảo hành nếu hàng hoá hoặc công trình

Read More »

Sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí

Nguyên tắc phù hợp trong kế toán được định nghĩa như sau: “Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương

Read More »