Chuẩn mực IFRS

Chuẩn mực IFRS

Khung Khái niệm cho Báo cáo tài chính
IFRS 1 – First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
IFRS 2 – Share-based Payment
IFRS 3 – Hợp nhất kinh doanh
IFRS 5 – Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
IFRS 6 – Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
IFRS 7 – Financial Instruments : Disclosures
IFRS 8 – Operating Segments
IFRS 9 – Financial Instruments
IFRS 10 – Báo cáo tài chính hợp nhất
IFRS 11 – Joint Arrangements
IFRS 12 – Disclosure of Interests in Other Entities
IFRS 13 – Fair Value Measurement
IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
IFRS 16 – Thuê tài sản
IFRS 17 – Insurance Contracts

Chuẩn mực IAS

IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính
IAS 2 – Hàng tồn kho
IAS 7 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
IAS 8 – Các chính sách kế toán, các thay đổi ước tính kế toán và các sai sót
IAS 10 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
IAS 12 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
IAS 16 – Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị
IAS 19 – Employee Benefits
IAS 20 – Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
IAS 21 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
IAS 23 – Chi phí đi vay
IAS 24 – Related Party Disclosures
IAS 26 – Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
IAS 27 – Separate Financial Statements
IAS 28 – Investments in Associates and Joint Ventures
IAS 29 – Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IAS 32 – Financial Instruments: Presentation
IAS 33 – Earnings per Share
IAS 34 – Interim Financial Reporting
IAS 36 – Impairment of Assets
IAS 37 – Dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng
IAS 38 – Tài sản vô hình
IAS 40 – Bất động sản đầu tư
IAS 41 – Agriculture