Tư vấn chuẩn mực kế toán quốc tế

Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế đã và đang trở thành ngôn ngữ kế toán chung phổ biến nhất trên toàn cầu. Việc áp dụng IFRS giúp tăng tính minh bạch của thông tin và sẽ mở ra một cơ hội phát triển và hội nhập, do đó Việt Nam cũng đã bước đầu đưa ra được lộ trình áp dụng IFRS riêng.

Trên thực tế, việc áp dụng IFRS là một thách thức lớn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thời gian và nguồn lực cho quá trình chuyển đổi. Nhận thức được điều này, đội ngũ chuyên gia của IVC với kinh nghiệm tư vấn về IFRS cho nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang hỗ trợ khách hàng của mình trong quá trình nghiên cứu, chuyển đổi sang hệ thống báo cáo tài chính được lập theo IFRS.

Dịch vụ được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán IVC.