[Q&A#6] Thay đổi trong ước tính kế toán giữa niên độ

Bạn Hoangle có gửi tới AIEC một câu hỏi như sau: “Anh Long có thể tư vấn giúp em trường hợp này. Có một số đơn vị lập báo cáo tài chính theo tháng hoặc quý và họ thực hiện đánh giá chênh lệch tỉ giá cuối môi tháng/quý và kết chuyển vào doanh thu/chi … Đọc tiếp