Sửa đổi IFRS 16 – Nợ thuê tài sản trong giao dịch bán và thuê lại tài sản

Ngày 22/09/2022, IASB ban hành một bản sửa đổi chuẩn mực IFRS 16, bổ sung thêm hướng dẫn cách một công ty hạch toán việc bán và thuê lại tài sản sau ngày giao dịch. Bán và thuê lại tài sản là một giao dịch mà một công ty bán một tài sản và thuê … Đọc tiếp

[IAS 1] Phân loại nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn

Vào ngày 23/01/2020, IASB ban hành văn bản sửa đổi chuẩn mực IAS 1 với tiêu đề Classification of Liabilities as Current or Non-current (Amendments to IAS 1). Nội dung sửa đổi có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và các doanh nghiệp được phép lựa chọn áp dụng sớm … Đọc tiếp

[IAS 37] Onerous Contracts – Cost of Fulfilling a Contract

Vào ngày 14/05/2020, Ủy ban soạn thảo chuẩn mực đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 37 với tiêu đề: Onerous Contracts—Cost of Fulfilling a Contract (Amendments to IAS 37) Trước sửa đổi, chuẩn mực chưa có quy định cụ thể về các chi phí cần trích lập dự … Đọc tiếp

[IAS 16] Proceeds before Intended Use

Vào ngày 14/05/2020, IASB đã ban hành văn bản sửa đổi nội dung của chuẩn mực IAS 16 với tiêu đề: Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Amendments to IAS 16) Trước sửa đổi, chuẩn mực yêu cầu doanh nghiệp trừ khỏi nguyên giá tài sản các khoản tiền thu được từ việc … Đọc tiếp