Tư vấn thuế

Việc phải tuân thủ ngày càng nhiều các quy định về thuế, sự kiểm soát chặt chẽ và có tổ chức của cơ quan thuế cũng như sự hạn chế về mặt nhân sự là một sự thách thức với không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà còn cả với các doanh nghiệp đa quốc gia. Đặc biệt là khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang các thị trường mới hoặc tiếp cận các lĩnh vực mới, sự phức tạp trong quản lý rủi ro thuế và tuân thủ yêu cầu báo cáo sẽ tăng cao hơn.

Để đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, IVC cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng các thách thức trong môi trường pháp lý Thuế hiện nay tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Dịch vụ được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán IVC.